Nostra web no utilitza "galetes". No obstant això, altres tercers podran incloure i llegir "galetes" en el seu navegador d'usuari.
Política de cookies +

ALTRES

CONCURS AUDIOVISUAL

 

TEMÀTICA: EQUITAT I COEDUCACIÓ A L'ESPORT

 

Es tracta de realitzar un vídeo amb qualsevol format digital, fins i tot amb un smartphone, la temàtica del qual ha d’estar relacionada amb la voluntat de pro-moure a l’activitat esportiva en l’edat escolar, un entorn segur lliure de discrimina-ció sexual i de gènere, que ofereixi igualtat d’oportunitats a totes les persones inde-pendentment del seu sexe (femení / masculí), la seva identitat de gè nere (cissexual / transsexual/ transgènere) o la seva orientació sexual (heterosexual / homosexual / bisexual / pansexual).

Amb aquest concurs us llencem el repte de trobar un eslògan i una imatge que reflecteixi un posicionament en contra del sexisme i la LGTBfòbia (Lesbofòbia, Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia) a l’Esport, un àmbit on no hi ha encara equitat en la visibilitat, la participació ni el reconeixement de les persones que posen en qüestió la “masculinitat hegemònica” de la societat (les dones no femenines, els homes no masculins i les persones LGTB).

 

Participants:

Podran participar en aquest concurs els alumnes del Cicle Superior d’educació primària (aleví), Primer i Segon Cicle d’ESO (infantil i cadet) i Secundària post-obligatòria (juvenil), que participin o no als Jocs Esportius Escolars i resi-deixin en qualsevol dels Municipis de l’àrea d’influència del Consell Esportiu.

El treball s’haurà de realitzar individualment. Cada participant podrà presentar, si ho desitja, més d’un treball.

 

Característiques dels treballs:

 

- Format de vídeo: qualsevol format compatible amb Windows media, lliurat en memòria externa USB, també es podran enviar per email, si la capacitat de l’arxiu ho permet.

- Durada: entre 30 i 60 segons.

- Els vídeos es podran realitzar amb càmera o “SmartPhone”. La totalitat de les imatges utilitzades hauran de ser realitzades per l’autor o autora, no està permès utilitzar imatges estretes de la xarxa d’internet que siguin crea-cions d’altres autors. S’adjuntarà un arxiu de text on el participant expliqui com creu que el seu treball ajuda a promoure L'EQUITAT I COEDUCACIÓ A L'ESPORT i una breu descripció del procés de realització i dels mitjans tècnics que ha utilitzat. Aquest document serà valorat pel jurat com a part del treball presentat.

 

Termini i condicions de presentació:

Els treballs es lliuraran abans del 15 de maig de 2018 a l'oficina del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, c/ dels Jocs Olímpics s/n (Terrassa).

El material lliurat passarà a ser propietat del Consell Esportiu. Cal Identificar degudament l'arxiu amb les dades següents: Nom i cognoms del participant, edat, nivell acadèmic i nom del centre educatiu.

 

Jurat i veredicte:

El jurat serà nomenat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, i estarà format per persones del món esportiu, cultural, audiovisual i artístic. El jurat valorarà positivament aquells treballs que s'adeqüin a les bases del concurs i que fomentin els valors i el joc net del públic.

El concurs podrà ser declarat desert-parcialment en algunes de les categories, o completament-en cas que els treballs presentats no tinguin la suficient qualitat.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

Lliurament de premis:

Els treballs que arribin a la final, seran presentats públicament durant el sopar de final de curs el dia 8 de juny 2018. En aquest mateix acte es farà públic el resultat del concurs i es lliuraran els corresponents premis.

 

Acceptació de les bases:

La participació en aquest concurs comporta l'acceptació i compliment de totes aquestes bases.

 

 

Amb la col·laboració de:

 Benitosports    Informatica Carpio