Nostra web no utilitza "galetes". No obstant això, altres tercers podran incloure i llegir "galetes" en el seu navegador d'usuari.
Política de cookies +

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA

NORMES TÈCNIQUES DE LA FASE COMARCAL

 

 

> Norma 1a - Calendari de dates

 

Reunió presentació activitats curs 2016-2017

   Dimecres 14 de setembre a les 18:30 hores en el Centre cíciv Francesc Macià.

Lliurament d'inscripcions, tots els esports i categories

   Data límit: dimarts 4 d'octubre a les 20 hores.

Validació dels equips i fitxes

   Data límit: dimarts 4 d'octubre a les 20 hores.

Esports individuals

   Data límit: set dies abans de l'activitat.

Sorteig fase de classificació d'esports d'equip

   Dilluns 10 d'octubre a la seu del Consell Esportiu

   17:15 hores: Handbol i Voleibol

   17:45 hores: Futbol Sala

   18:15 hores: Bàsquet

   19:15 hores: Futbol 7

Incici de les competicions d'Esports d'Equip

   TOTS ELS ESPORTS: dissabte 22 d'octubre

 

ELS CALENDARIS S'HAN DE VENIR A RECOLLIR A L'OFICINA DEL CONSELL ESPORTIU EL DIMECRES ABANS DE L'INICI DE LA COMPETICIÓ

 

> Norma 2a - Drets d'inscripció i participació

 

L'ens coordinador de cadascun dels municipis fixarà les quotes corresponents d'inscripció, d'equip i d'esportista, per a la fase local i comarcal.

 

Tot equip de fora de l'àmbit del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa que vulgui participar, podrà fer-ho abonament una quota d'inscripció de 150 euros i omplint l'imprés de sol·liciud corresponent amb l'autorització del seu Consell Esportiu d'oigen.

 

El pagament de les inscripcions s'haurà de fer per trasferència bancaria, indicant l'escola/entitat que realitza el pagament així com l'activitat a la que fa referència la trasferència.

 

> Norma 3a - Inscripció dels participants

 

En la fase comarcal dels JEEC d'aquest Consell Esportiu, hi podran participar tots els joves, sigui quina sigui la seva nacionalitat, que cursin estudis en un centre educatiu i també hi podran participar totes aquelles entitats esportives, clubs o esportistes que ho desitgin d'acord amb els esports i categories convocades.

 

Totes aquelles entitats (no centres educatius ni AEE) que vulguin inscriure un equip (a excepció del futbol) han de fer arribar al Consell Esportiu un llistat que inclogui el nom complert dels jugadors i al centre que pertanyen. Si aquest centre educatiu té equip de la mateixa categoria, l'entitat necessitarà una autorització del centre per poder tramitar la llicència del jugador. També necessitarà l'autorització si l'entitat vol inscriure a més de 5 jugadors del mateix centre educatiu.

 

Estarà permesa la participació d'un màxim de 2 jugadors repetidors (d'un any) per equip de centre educatiu o AEE.

 

Les entitats (no centres educatius ni AEE) no podran participar amb cap jugador federat. Tampoc es permetrà que un equip sencer que pertanyi a un centre educatiu o AEE inscrit a una competició federada, participi amb els mateixos jugadors a la lliga escolar.

 

A les Finals Supracomarcals s'haurà d'aplicar la normativa vigent de la UCEC tant pel que fa al nombre màxim de repetidors com al de federats.

 

Els canvis d'esportistes d'una entitat a una altra durant el curs no seran autoritzats en cap cas pel Consell Esportiu.

 

Els canvis de Consell Esportiu han de ser autoritzats, per escrit, pel Consell Esportiu d'origen, el de destí i la UCEC.

 

En cas de duplicitat d'inscripció sempre valdrà la tramitada en primer lloc.

 

> Norma 4a - Inscripció dels equips

 

Les competicions podran ser masculines o femenines.

L'equip s'haurà d'inscriure en la competició masculina o femenina en funció del nombre de jugadors de cada sexe.

 

MASCULÍ

Per inscriure un equip en la competició masculina, el nombre de jugadors masculins a pista haurà de ser majoritari (en bàsquet, futbol sala i handbol entre 3 a 5 nois per 0 a 2 noies, en futbol entre 4 a 7 nois per 0 a 3 noies, i en cas del voleibol entre 4 a 6 nois per 0 a 2 noies).

 

FEMENÍ

Per inscriure un equip en competició femenina, el nombre de jugadores femenines en pista haurà de ser majoritari (en bàsquet, futbol sala i handbol entre 3 a 5 noies per 0 a 2 nois, en futbol entre 4 a 7 noies per 0 a 3 nois, i en cas del voleibol entre 4 a 6 noies per 0 a 2 nois).

 

Manca de jugadors/es en un partit

Si un equip té dificultats puntuals en un partit de competició, només podran passar jugadors d'un equip masculí al femení i a l'inrevés sempre que sigui per arribar al nombre mínim de jugadors més 2 perqué el partit sigui vàlid.

 

> Norma 5a - Documentació

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS ESPORTISTES A TOTES LES JORNADES (INCLOSA LA 1ª)

 

Per a totes les categories

Carnet d'esportista que es tramitarà al Consell Esportiu i el validarà per aquest curs. En ell es farà constar la categoria del jugador i a l'equip al que pertany.

En iniciar-se la competició, cada equip haurà de tenir cobert el nombre mínim d'esportistes establert amb licència tramitada.

 

LÚNIC DOCUMENT VÀLID SERÀ EL CARNET D'ESPORTISTA TRAMITAT AL CONSELL ESPORTIU, AMB LA CORRESPONENT ASSEGURANÇA.

 

No presentació de la documentació

 • El partit sempre es jugarà
 • La falta total o parcial de la documentació, implicarà la pèrdua del partit.
 • En cas de circumstància imprevista, i de forma excepcional, es donarà de termini fins al moment en què es vagi a iniciar la 2a meitat del partit per a la presentació de tota aquesta documentació.

 

> Norma 6a - Condicions mínimes d'inscripció

 

ESPORTS D'EQUIP (totes les categories)

 

· Bàsquet: 7 esportites
· Futbol Sala: 7 esportites
· Futbol: 9 esportites
· Gimnàstica Artística: 4 esportites
· Gimnàstica Rítmica: 5 esportites
· Hoquei: 5 esportites
· Handbol: 7 esportites
· Hoquei Línea 3x3: 5 esportites
· Tennis de Taula (equips): 3 esportites
· Voleibol: 8 esportites

 

ESPORTS INDIVIDUALS

Atletisme, Bàdminton, Cros, Curses d'Orientació, Dansa Esportiva, Escacs, Gimnàstica Artística, Gimnàstica Rítmica, Judo-Taekwondo, Natació, Patinatge i Tennis de Taula

 

El nombre d'inscripcions és il·limitat

 

> Norma 7a - No presentació dels esportistes

 

 1. A partir de la categoria infantil un equip es podrà presentar a jugar amb un jugador menys del que estableix el reglament, fins a un màxim de tres partits. En aquestes condicions el resultat del partit serà vàlid. Si aquesta condició es dona en més de 3 partits, l'equip perdrà el partit. En tots dos casos sempre jugarà el partit amb acta i arbitratge. Aquesta norma s'aplicarà a tots els esports (a excepció del voleibol).
 2. En el cas de no presentar-se tot l'equip o l'esportista individual a l'hora assenyalada, se'l donarà com aperdedor del partit i se li descomptarà un punt de la classificació general.
 3. Tot equip que no es presenti a jugar els seus partits en tres ocuasions, serà retirat de la competició pel Comitè de Competició i li serà imposada una sanció econòmica de 100 euros. La resolució es comunicarà a la resta de participants.
 4. Si un equip es retira de la competició abans d'acabar el calendari, se li imposarà una sanció econòmica de 100 euros.

 

> Norma 8a - Uniformitat

 

Per a la celebració de partits dels esports d'equip, serà condició indispensable que tots els seus components assisteixin al terreny de joc amb l'uniforme complet i necessari, amb els colors representatius de l'entitat. l'uniforma complet consta de samarreta degudament numerada, segons el reglament de cada esport, pantalons d'esport i sabatilles (al menys la samarreta haurà de ser igual a tots els jugadors de l'equip). No podran aliniar-se jugadors/es sense calçat adequat.

 

En cas de samarreta del mateix color en els dos equip, l'equip que juga a casa la portarà i l'altre es posarà pitralls.

 

Per a la resta d'esports, cada participant haurà de portar els estris específics de la modalitat esportiva.

 

> Norma 9a - Autorització d'inscripcions de jugadors d'una categoria inferior. Equips "A" i "B"

 

Cada esportista haurà de tramitar la documentació (fitxa) en la categoria corresponent en funció de l'any de naixement del participant i podrà participar en les competicions per equips, en aquesta categoria i/o en la superior, si les seves qualitats li permeten.

 

En les competicions individuals participaran a la categoria que correspon per l'any de naixement o per la immediatament superior, però només en una d'elles.

 

Si una entitat té més d'un equip en un mateix esport i categoria, aquests han d'estar definits, des de la 1a jornada, a les fitxes i tríptics diferenciats amb les lletres "A" i "B", en funció de l'any de naixament (l'equip A haurà de ser el de 2n any, i l'equip B els de 1r any). Si no hi ha jugadors suficients dels dos cursos, la majoria de jugadors del 2n any hauran d'estar a l'equip A.

 

Els jugadors inscrits en l'equip "A", no podran passar, en cap cas, a un equip "B".

 

Els jugadors de l'equip "B" podran jugar amb l'equip "A" sempre i quan no estiguin en el mateix grup.

 

> Norma 10a - Classificació a la Fase Supracomarcal

 

En el cas que el Consell Català de l'Esport i la Unió de Consell Esportius de Catalunya convoquin Fases Supracomarcals, la normativa s'establirà en funció de les directrius que es marquin.

 

En aquest cas es classificaran aquell nombre d'esportistes o equips de les categories que estableixi la normativa supracomarcal.

 

Si en el moment de realitzar la inscripció per les fases, no hi ha un jugador o un equip guanyador, hi anirà el guanyador de la 1a fase o volta amb tots els partits jugats.

 

> Norma 11a - Coordinador d'esports, monitors d'equip i delegats

 

Cada centre escolar, entitat esportiva o club que participi en aquests JEEC haurà de nomenar un/a cordinador/a d'esports que serà lúnic/a facultat/da per respresentar-los.

 

A més, cadascun dels equips haurà de diposar d'un/a monitor/a, que serà qui l'organitzi i haurà d'acompanyar els/les jugadors/es al terreny de joc. Serà lúnica persona facultada per dirigir-se a l'àrbitre. Aquest/a monitor/a no podrà ser menor de 16 anys i haurà d'estar en possesió del carnet corresponent i tenir la titulació mínima corresponent.

 

Tot equip inscrit en qualsevol de les competicions que integren aquests Jocs, haurà de disposar d'un/a delegat/da, que no podrà ser menor de 16 anys i haurà d'estar en disposició del carnet corresponent.

 

Quan un equip presenti a la banqueta més d'una persona en qualitat de monitot/a o delegat/da, només un/a d'ells/es podrà dirigir l'equip, circumstància que haurà de fer-se constar a l'acta als efectes de control arbitral, ja que serà el/la responsable de la banqueta i totes les accions punibles li seran compatibilitzades.

 

Els/les coordinadors/es d'esports, els/les monitors/es d'equip i els/les delegats/des, no podran exercir d'àrbitres o cronometadors.

 

Cas de no presentar-se l'àrbitre designat i d'acord els dos equips, podran establir entre ells l'àrbitre i el resultat serà oficial un cop notificat a l'organització.

 

> Norma 12a - Desplaçament

 

Els equips i/o esportistes participants hauran de traslladar-se als llocs de competició, sota la seva responsabilitat.

 

En aquells grups que hi hagi equips de diferents municipis, es jugarà pel sistema "casa-fora", segons l'ordre que estableix el calendari.

 

Recomanem la utilització dels trasport públic

 

> Norma 13a - Recursos i sancions

 

 1. Els recursos es presentaran per escrit al Consell Esportiu i hauran d'anr signats pel director/a del centre o president/a de l'entitat esportiva, abans de les 20 hores del dimarts següent al dia dels fets, acompanyats de 15 euros en concepte de dipòsit, que seran reintegrats en el cas de resolució favorable a la reclamació.
 2. Tot recurs referent a l'edat dels participants serà gratuït i es podrà presentar en qualsevol moment.
 3. Les sancions que el Comitè de Competició consideri com a greus (agressió, falsificació d'edat, etc.) es faran públiques i es podrà aplicar una sanció econòmica.
 4. Si el Comitè de Competició considera que no hi ha dades suficients per emetre un dictamen definitiu, podrà ajornar-lo amb suspensions provisionals, que seran considerades part de la sanció definitiva que s'imposi.
 5. Les resolucions del Comitè de Competició es comunicaran per escrit als interessats.
 6. En cas de disconformitat amb el veredicte del Comitè de Competició, en un termini màxim de TRES dies feiners comptats a partir de la recepció del comunicat, podrà elevar-se un nou recurs al Consell Esportiu.

 

> Norma 14a - Avançament / Ajornament de partits

 

L'avancament d'un partit es sol·licitarà en el cas que aquest no es pugui portar a terme en la data prevista en el calendari.

 

Es podrà sol·licitar d'un partit sempre que es pugui justificar una causa de forá major i presentant la sol·licitud oficial al Consell Esportiu com a màxim abans de les 20 hores del dimecres anterior a la data de celebració. Aquest tràmit tindrà un cost de 10 €. Perque l'ajornament sigui gratuit s'haurà de notificar 10 dies abans de la celebració del partit.

 

Els tràmits a seguir seran els següents:

 1. Perquè el Consell Esportiu autoritzi l'ajornament, l'equip sol·licitant haurà de posar-se en contacte i d'acord amb l'equip contrari per concretar un nou dia, lloc i hora per la celebració del mateix.
 2. S'haurà de comunicar al Consell Esportiu el dia, lloc i l'hora fixats de comú acord, com a màxim 72 hores abans de l'inici del partit.
 3. Si no hi ha acord i el Consell Esportiu considera que el motiu és suficientment justificat, autoritzarà l'avançament/ajornament i establira la pista de joc, dia i hora.

Si la solicitud d'avançament/ajornament es realitza a partir del dijous anterior a la data prevista de celebració, es considerarà com una no presentació i es restarà un punt de la classificació.

 

> Norma 15a - Recollida de comunicacions dels dies i de les hores de celebració de les activitats ajornades per raons meteorològiques

 

Si una jornada se suspèn per raons meteorilògiques, haurà de tenir-se en compte:

 1. En cas d'inclemències meteorologiques, l'organització, d'acord amb els jutges-àrbitres, decidirà si es fa o no l'activitat.
 2. Les activitats que es desenvolupin en instal·lacions cobertes no s'ajornaran.
 3. Les activitats suspeses corresponents a la resta d'instal·lacions es jugaran segons el calendari que estableixi el Consell Esportiu.
 4. Si la jornada suspesa per causes meteorològiques fos l'última de la fase de classificació o de la fase final, aquesta es jugaria durant la setmana següent.

Es recorda a tots els equips i participants en general, la obligatorietat de presentar-se al terreny de joc els dies de pluja o inclemències del temps. Podeu trucar abans al Consell Esportiu per informar-vos de la situació de cada instal·lció.

 

> Norma 16a - Resultats i classificacions

 

Els resultats i les classificacions oficials de cada jornada, es lliuraran a qui ho demani setmanalment al Consell Esportiu.

 

També es podran consultar a la nostra pàgina WEB: http://www.ceterrassa.com o a les webs dels ajuntaments de Rubí, Castellbisbal, Matadepera, Viladecavalls i a l'OMET de Sant Cugat.

 

> Norma 17a - Normes per a determinar la classificació en cas d'empat a punts

 

En tots els esports d'associació, haurà de tenir-se en compte que si es donés un empat a punts entre dos o més equips, tant si la competició és a una o més voltes, l'ordre de preferència que s'estableix per determinar la classificació és el següent:

 1. Els punts obtinguts entre els equips implicats (només ells).
 2. La diferència general de gols, cistelles o sets a favor i en contra de tota la competició.
 3. La diferència general de gols, cistelles o sets a favor i en contra de tota la competició.
 4. El coeficient general, és a dir, el resultat de dividir el nombre total de gols, cistelles o sets a favor, pel nombre de gols, cistelles o sets en contra de tots els partits celebrats.

 

> Norma 18a - Trofeus i medalles

 

Esports d'equip

CATEGORIES ALEVÍ, INFANTIL, CADET i JUVENIL:

Trofeus i medalles als tres primers equips classificats dels grups de 1a divisió de cada esport i categoria.

Per més informació consulteu l'apartat Altres/trobades i lliurament de premis.

 

Esports individuals

Es lliuraran medalles als tres primers classificats de cada esport i categoria, a la darrera jornada de cadascun d'ells.

 

> Norma 19a - Els valors que sumen

 

"En volem 5!" És una proposta de competició esportiva escolar en què es posa de manifest que els valors també sumaran; no només educativament sinó que també repercutiran en la classificació general de l'equip. Aquesta classificació només s'aplicarà als esports d'equip.

Per tal d'obtenir la classificació global, es sumaran els punts obtinguts en la clasificació per competició i la classificació per valors.

El màxim de punts que un esquip pot sumar per victòria és de 3 punts, que seran els mateixos que es poden obtenir en la classificació per valors; d'aquesta manera es dóna la mateixa importància a una classificació i a l'altra.

Aquest tipus de puntuació DUAL ens permetrà conèixer en tot moment les dues classificacions, per una banda la de valors i per altra la competitiva.

La classificació integrada (suma de les dues), es portarà a terme en totes les categories.

Aquesta classificació en valors serà el resultat de no perdre els 5 punts en valors que tots els equips tindran a l'iniciar el partit, i aquests punts estaran relacionats amb 5 preguntes i una d'extra (punt extra TARGETA VERDA).

Les preguntes tindran relació amb diferents valors de l'esport escolar i seran respostes per als diferents agents que hi intervenen.

4 preguntes a respondre pel tutor/a de joc; respecte als dos equips.

1 pregunta a respondre per l'entrenador/a; respecte l'equip contrari.

1 pregunta a respondre pel tutor/a de grada; respecte al seu públic.

- El tutor/a de grada el designarà cada entitat i podrà ser el mateix o no a cada partit.

- Cada agent haurà d'emplenar unes fitxes específiques molt simples, que les recollirà abans del partit i les lliurarà al finalitzar el partit.

 

Per més informació consultar el díptic i el dossier informatiu EN VOLEM 5!

 

 

> Norma 20a - Normes de disciplina esportiva

 

Les normes de disciplina esportiva per les quals es regula aquesta fase comarcal dels JEEC són les que té aprovades la UCEC i el Consell Català de l'Esport i que es poden consultar a la pàgina web: http://www.ceterrassa.com

 

> Norma 21a - Disposició Final

 

Aquests JEEC es regiran per aquestes normes tècniques i d'organització i pels reglaments esportius de cada federació, en els casos no previstos a les primeres.

 

Composició de la Comissió Tècnica organitzadora i dels Comitès de Competició i d'Apel·lació

 

Comissió Tècnica

Estarà formada per 9 persones, 1 tècnic d'esports de cada municipi i el secretari tècnic del Consell Esportiu.

 

Comitè de Competició

Estarà format per 3 persones escollides d'entre els membres respresentants de les escoles, clubs entitats esportives, de tots els municipis participants en la fase comarcal dels JEEC.

 

Comitè d'Apel·lació

El Comitè d'Apel·lació serà el màxim organisme d'apel·lació a resolucions preses pel Comitè de Competició i estarà format, per delegació, per 3 persones de la Junta Directiva del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa.

 

La Junta Directiva del CEVOT es reserva el dret d'admissió dels participants.